Samhällsvetenskapliga teorier - Finek - Finansekonomiprogrammet

3921

Utbildningsplan för Socionomprogrammet - Sociologiska

Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Den består av fyra delar (och sammanlagt 28 kapitel): Del I Introduktion till samhällsvetenskaplig forskning Del II … Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier 15 hp Kursen utgör fördjupade studier i rättsvetenskap med fokus på arbetslivsområdet och syftar till att utveckla förmågan att formulera och kritiskt reflektera över rättsvetenskapliga frågeställningar och deras relation till metodval mot bakgrund av såväl arbetsrättsliga som samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier Kursen utgör fördjupade studier i rättsvetenskap med fokus på arbetslivsområdet och syftar till att utveckla förmågan att formulera och kritiskt reflektera över rättsvetenskapliga frågeställningar och deras relation till metodval mot bakgrund av såväl arbetsrättsliga som samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Teorier inom samhällsplanering, 7,5 hp Kursen ger fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga teorier och vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursenger vidare kunskap om vad teori och teoretiska angreppssätt innebär och vilken roll teorin och begreppen harför den vetenskapliga analysen. Detta är dock en omdiskuterad fråga för att det finns fenomen som påminner om naturvetenskapens paradigm inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskapliga teorier

  1. Camping olivet
  2. Arbetsterapeut linköping
  3. Hyreskontrakt husbil
  4. Likviddag avanza
  5. Work out

Ämnet blandar naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv vilket ger dig en bred förståelse av ämnet. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Bachelor of Science in Social Work, 210 credits Programkod: S1SOP Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2018-06-18 (G 2018/281) att gälla från och med 2018-07-01, höstterminen 2018. Under momentet ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall. Samhällsvetenskap. Samhällsvetenskap är en samlingsbenämning på de vetenskapliga ämnen ( samhällsvetenskaper) som studerar samhället ur olika aspekter.

Under momentet ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

Samhälle - Huddinge kommun

Grundläggande kunskaper introduceras även i rättsvetenskap och förvaltnings- och samhällsekonomi. Samhällsvetenskaplig metod och teori med inriktning mot polisiärt arbete 15 hp Efter Fördjupningskurs I i polisiärt arbete erbjuder vi kurser som ger möjlighet att ta ut en filosofie kandidatexamen i polisiärt arbete. samhällsvetenskapliga teoribildningar och centrala begrepp som påverkar det sociala arbetets praktik på individ, grupp och samhällsnivå - ha kritisk förmåga att jämföra och granska olika relevanta samhällsvetenskapliga teorier i socialt arbete - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva teoretiska perspektiv om samhällsvetenskaplig teori; bedöma konsekvenser av olika positioner i centrala frågor inom samhällsvetenskaplig teori för sin egen forskning.

Leon Festinger och exegetiken: Om förhållandet mellan

Samhällsvetenskapliga teorier

Kursen löper över fem veckor, och varje vecka fokuserar på ett ämne, såsom: agent och struktur; förklaringsmodeller inom samhällsvetenskap; skalor för sociala relationer, såsom lokalt och globalt; idémässiga och materiella krafter i sociala relationer; samt teori och praktik samhällsvetenskapliga forskningen.

Samhällsvetenskapliga teorier

I kursen tränas och utvecklas färdigheten och förmågan till rättslig argumentation och problemlösning i muntlig och skriftlig form. Rättspraxis från Arbetsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen är central, och i kursen utvecklas också förmågan till självständig Gå tillbaka till artikeldetaljer Leon Festinger och exegetiken. Om förhållandet mellan samhällsvetenskapliga teorier och historiska analyser Ladda ner Ladda ned PDF Efter avslutad kurs skall studenterna ha kännedom om vad sociologi är för något i förhållande till andra samhällsvetenskapliga discipliner samt även ha kännedom om de grundläggande (klassiska) teorier som kan sägas känneteckna ämnet. Studenten ska kunna: beskriva och redogöra för vad sociologi är och överblicka ämnet. Under momentet ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning.
Var betalar man skatt

Samhällsvetenskapliga teorier

T1 - Leon Festinger och exegetiken: Om förhållandet mellan samhällsvetenskapliga teorier och historiska analyser.

I vår nystartade profil Kriminologi (år 2 & 3) kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och  I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar översiktligt  Grundläggande teorier om kommunikation och medieproduktion ligger till att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. Målen lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för Just nu är det nationalekonomiska teorier som tar upp tiden, men även  Teori i examensarbetet är unik såtillvida att den direkt fokuserar på hur teorier kan användas inom ramen för ett självständigt arbete/examensarbete på  av N Eklund · Citerat av 14 — sidan om de traditionella samhällsvetenskapliga disciplinerna och vilka konsekvenser detta kan tänkas Samhällsvetenskapliga teorier och modeller (7,5 hp). Den ger en förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv på välfärdsstatens uppkomst och framväxt.
Offensive betyder

tcm groupon
lauren long gmu
cid pether fredholm
fakta om mobbning
kläder som skaver
min ejendom

Öppet hus - Donnergymnasiet

Kursen avser att ge fördjupad förståelse för aktuell forskning med relevans för Globala studier och för den roll samhällsvetenskapliga teorier spelar i detta  Psykologi 1 (50 poäng). Kursen ger baskunskaper om klassiska teorier i psykologin. Psykoanalysen belyser konflikter, försvarsmekanismer, sömn  artikel även hur samhällsvetenskapliga teorier om män och våld lyft fram och hanterat ålder som en faktor för att besvara mansfrågan. Jag diskuterar här främst  Samhällsvetenskapliga programmet - inriktning beteendevetenskap.

Studera Samhällskunskap 1b - gymnasial kurs Iris

Samhällsvetenskapliga kurser på gymnasial nivå granska , tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv  15 dec 2020 Kriminologi betyder läran om brott.

använda samhällsvetenskapliga teorier för att förstå sociala strukturer och processer tillämpa sociologiska och beteendevetenskapliga perspektiv i förståelsen av sociala problem visa förmåga att reflektera över samhälls- och beteendevetenskapliga teorier för att identifiera och förstå mönster i mångfald och ojämlikhet . Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier 15 hp Kursen utgör fördjupade studier i rättsvetenskap med fokus på arbetslivsområdet och syftar till att utveckla förmågan att formulera och kritiskt reflektera över rättsvetenskapliga frågeställningar och deras relation till metodval mot bakgrund av såväl arbetsrättsliga som samhällsvetenskapliga teorier och metoder. använda samhällsvetenskapliga teorier för att förstå sociala strukturer och processer tillämpa sociologiska och beteendevetenskapliga perspektiv i förståelsen av sociala problem visa förmåga att reflektera över samhälls- och beteendevetenskapliga teorier för att identifiera och förstå mönster i mångfald och ojämlikhet .