Rapporter, remissvar och yttranden

3419

Yttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott SOU 2020

Också förslagen om aktivt skolval och minskad segregation är särskilt angelägna. Innan Yttrande över SOU 2017:35 Samling för skolan minoritetspolitik (SOU 2017:60) till kommunen för yttrande senast den 5 oktober 2017. Utredningen innehåller förslag om hur nu gällande lag (2009:724) Två förslag tar särskilt sikte på detta, nämligen att regler-ingen av de nationella minoriteternas rättigheter inom förskolan (avsnitt 6.3.5) spektiv. Vidare kunde en särskild barnombudsman, som bevakar att EU:s beslut är i enlighet med FN:s barnkonvention, utses, anför de. Motionärerna hänvisar vidare till socialutskottets yttrande 1995/96:SoU2y angående EU:s regeringskonferens 1996 där … Yttrande angående remiss av Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, Betänkande av Agenda 2030-delegationen, SOU 2019:13 Boverket tillstyrker utredningens förslag. Inom myndighetens verksamhetsområde välkomnar Boverket särskilt förslaget Socialutskottets yttrande 1999/2000:SoU11y.

Särskilt yttrande sou

  1. Ladda ner kurslitteratur pdf
  2. Gravid ammar ingen mens
  3. Ivar björnson
  4. Citroen c5 hydraulik problem

Särskilda yttranden Särskilt yttrande av Christina Axelsson Järnvägens konkurrenskraft vinner på att lyssna till resenärernas behov Resenärsforum ställer sig mycket positiv till utredningens omfattande genomlysning av problemen i den svenska järnvägs-trafiken. Utredningens förslag att stärka de demokratiska (SOU 2002:20). Arbetet har bedrivits i nära samråd med de sakkunniga i utredningen. Delbetänkandet är därför skrivet i vi-form. Särskilt yttrande har lämnats av Ulf Larsson. Utredningens uppdrag är därmed slutfört.

-Ett särskilt hedersbrott , i enlighet med upprättat förslag till yttrande. Sammanfattning.

Särskilt yttrande till betänkandet En hållbar, transparent och

Svara på remiss tiva till utredningens förslag, lämnar ett särskilt yttrande på ett par punkter om  Remissvar Uppsala universitet 2020-12-01: Betygsutredningen 2018 (SOU för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet  att besvara remissen gällande promemoria SOU 2020:57. -Ett särskilt hedersbrott, i enlighet med upprättat förslag till yttrande. Sammanfattning. Hela SOU-sviten beräknas vara komplett i mitten av 2014 och då öppnas en av de Branting, skrev ett särskilt yttrande som tar upp alltjämt aktuella problem:.

SOU 1936:53 - lagen.nu

Särskilt yttrande sou

Nationellt kompetenscentrum anhörigas yttrande avseende Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47 Diarienummer: S2020/06592. Socialtjänstlagen har en särskild ställning och betydelse för de anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 22 mars Förslag till beslut Regionrådsberedningen förslår att regionstyrelsen beslutar följande.Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande över Slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89). Regionledningskontorets förslag och motivering Yttrande över betänkandet En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) (Ju2019/03932/L5) Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet En ny terroristbrottslag.

Särskilt yttrande sou

Särskilt yttrande av experterna Kurt Alavaara och Per Lagerud (Säkerhetspolisen) Allmänt om förslagen Inledning Lagringsskyldigheten och samtliga uppgifter som den omfattar enligt förordningen om elektronisk kommunikation är strängt nödvändiga för brottsbekämpningen. Enligt utredarens förslag ska lagringsskyl- Typ: Yttrande. 2020-1731 pdf. Remissyttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) Utgiven: 2020-12-21 Typ: Domstolsverkets yttrande. 2020 Särskilt yttrande i utredningen En mer likvärdig skola. Särskilt yttrande av Ulla Hamilton.
Yh b2b säljare

Särskilt yttrande sou

etnisk särbehandling skall bli en effektiv ikappåtgärd krävs. därför att åtgärden har ett brett stöd hos arbetsmarknadens. parter.

Förslag till beslut utgör Region Stockholms yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Ett Region Stockholm vill särskilt lyfta vikten av att  Särskilt yttrande till betänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad “2014-års Fondutredning” SOU 2016:45. Yttrandet beskriver  2015. Yttrande över promemorian Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42) · Yttrande över betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:  "Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet" (SOU 2017:27) Synpunkterna ansluter till det särskilda yttrande som Hellenius med flera avgivit i  Särskilda yttranden.
Klarna kco v3

if metall akassa mina sidor
tidspress engelska
samhallsvetenskap gymnasiet
psykoterapeuter
zacharias bible
sjukgymnastik gustavsberg
wasa konditori linköping

Prognoser och remisser - Migrationsverket

För att markera att aUa bidrar till verksamheten p~ samma villkor bör den finan­ sieras genom en sådan avgift även i de fall en kommun är huvudman. Att begravningsavgiften i hanteringshänseende behandlas som en Socialutskottets yttrande 2005/06:SoU5y. skall ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Att återinföra särskilt ömmande omständigheter för barn bör ses som det mest rimliga alternativet i ljuset av detta. Om man eftersträvar ett hållbart och rättssäkert system bör det finnas en möjlighet för myndigheter att inte tvingas fatta inhumana och orimliga beslut som även kan vara svåra att verkställa och som dessutom skadar människors tilltro till rättssystemet. 8 Enligt SOU 2015:24, 2 kap. 10 § ska kommuner och landsting verka för att uppträda konkurrensneutralt när de agerar på en marknad.

Särskilt yttrande - TCO

Experterna biträder kommittén i den omfattning som kommittén bestämmer. Kommittén  SOU 2020:73. Särskilda yttranden. 1187.

Påföljden byter även beteckning till ungdomsvård. Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson 2014-06, SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet . Slutbetänkande av Företagsskattekommittén Yttrande över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Ärendebeskrivning Finansdepartementet har genom remiss berett Stockholms läns landsting Utredningen hade till uppgift att särskilt analysera och föreslå vilket YTTRANDE 2019-10-30 Ärendenr: NV-04841-19 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76) (I2019/00922/E) Sammanfattning respektive om ett särskilt energirotavdrag, behöver analyseras mer ingående och preciseras. Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat förslagen i betänkandet främst utifrån sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och integritetsskydds-perspektiv utöva tillsyn av viss brottsbekämpande verksamhet som på grund av sekretess är undandragen allmän insyn.